Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych
Business Innovating Company

 
Strona główna O nas Założyciel Zarząd Eksperci Referencje Aktualności KRS

Referencje

Referencje
 

Rys historyczny

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych zostało zarejestrowane 08 lipca 1999r. Zasadniczo można wyróżnić dwie fazy dotychczasowej działalności i rozwoju firmy:

 1. 1999 -2005 – działalność osoby fizycznej (działalność gospodarcza założyciela Krzysztofa Liminowicz).
 2. 2006 - obecnie – działalność osoby prawnej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka została powołana poprzez zmianę formuły prawnej działalności prowadzonej przez Krzysztofa Liminowicz).


Kluczowe fakty


Firma została zarejestrowana w 1999 roku jako działalność gospodarcza założyciela Krzysztofa Liminowicz. Pierwsze zlecenie dotyczyło restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej urzędnicy wyższego szczebla nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Stąd, w związku z powołaniem na stanowisko Doradcy Ministra, Krzysztof Liminowicz był zmuszony zaprzestać prowadzenia działalności Gospodarczej w okresie 2000-2001.

Działalność Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych została wznowiona w drugiej połowie 2002 roku. W tym czasie przedsiębiorstwa napotykały trudności z zachowaniem płynności finansowej. Pierwsze zlecenie obejmowało udzielnie wsparcia w celu powiększenia kapitału obrotowego firmy (MSP).
 

Biuro w Bydgoszczy (2004-2007).

Pierwszy tzw. projekt unijny tzn. usługa, której celem było uzyskanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, został zlecony w 2003 roku. Jak się później okazało przedsięwzięcie było tak trudne, że inne przedsiębiorstwa odmówiły udziału w tym projekcie. W tej sytuacji właściciele i zarząd przedsiębiorstwa byli zmuszeni zwrócić się o wsparcie do Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych. Projekt zakończył się sukcesem. Była to przysłowiowa „woda na młyn”. Pojawiało się coraz więcej zleceń. Klienci polecali sobie wzajemnie usługi firmy. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji z klientami podjęto decyzję o uruchomieniu portalu internetowego (www.pwig.pl).

W 2004 roku w związku z rosnącą ilością klientów oraz w celu zapewnienia oczekiwanej, dotychczasowej wysokiej jakości świadczonych usług powołano zespół ekspertów. Głównym ekspertem został Jarosław Chudecki.

W praktyce okazało się, że komunikacja za pomocą portalu internetowego nie jest wystarczająca, dlatego w 2005 roku po raz pierwszy wydano biuletyn PWIG. Jest on publikowany w języku polskim i angielskim w zależności od potrzeb. Początkowo biuletyn publikowany był w postaci tradycyjnej (druk na papierze). Biuletyn adresowany jest głównie do klientów i kontrahentów. Posiadane informacje wskazują, że wśród czytelników są przedstawiciele różnych branż w tym finansowej. Na fotografii poniżej okładka jednego z Biuletynów. Obecnie Biuletyn (Newsletter) publikowany jest w nowoczesnej formie elektronicznej. Informacja o nowych edycjach jest przekazywana pocztą eletroniczną.

 
 

Na przełomie 2005 i 2006 roku zmieniono formułę prawną działalności. Została powołania osoba prawna. Od stycznia 2006 roku działalność prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma spółki (tj. jej nazwa) pozostała bez zmian. Kapitał zakładowy 296.000,00 PLN. Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy. Spółka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): 0000257192.

W 2007 roku wprowadzono nową koncepcję marketingową działalności. Od tego czasu usługi są ofero
wane pod trzema markami tj.:

Inżynieria i  doradztwo:

 • Projektowanie i planowanie przedsięwzięć.
 • Doradztwo unijne.
 • Inwestycje bezpośrednie.
 • Studium możliości.
 • Wstępne studium wykonalności.
 • Studium wykonalności.

Rozwiązanie finansowe - doradztwo i pośrednictwo:

 • Kredyty i pożyczki.
 • Dotacje.
 • Nieruchomości. 

Usługi handlowe:

 • Marketing.
 • Produkcja na zlecenie.
 • Zakupy i sprzedaż 

W tym samym roku zawarto i podpisano umowy z Deutsche Bank PBC S.A. i BZ WBK S.A. Ponadto uruchomiono portale internetowe dla poszczególnych usług: www.trade-assistant.pl; www.capital-assistant.pl.
Oddział w Warszawie został powołany na przełomie 2007 i 2008 roku. Biuro było zlokalizowane w budynku Metropolitan w centrum Warszawy.

Oddział w Warszawie (2007-2008) był zlokalizowany w centrum miasta.
Na zdjęciu: budynek Metropolitan.

Od 2008 roku Przedsiębiorstwo oferuje wsparcie także dla tzw. projektów środowiskowych. W 2008 roku nawiązano współpracę z Ramboll Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta i podpisana w drugiej połowie 2008 roku.

W 2009 roku Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. zostało poddane weryfikacji „TrustPass” oraz uzyskało tytuł „Gold Supplier” (złoty dostawca).

Od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku nasze biuro w Warszawie znajdowało się w budynku Warszawskiego Centrum Finansowego, zlokalizowanego w centrum Warszawy (zdjęcie poniżej - proszę kliknąć na zdjęcie w celu uruchomienia video) .

Office in Warsaw

W 2010 roku ponownie przeszliśmy proces weryfikacji "TrustPass", który także zakończył się pozytywnie. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych posługiwało się prestiżowym tytułem „Gold Supplier” przez okres 2 lat. Zakładamy możliwość ubiegania się ponownie o tytuł "Gold Supplier" i poddaniu się waryfikacji "TrustPass" w przyszłości. 

Braliśmy udział udział w programie "Rzetelna firma" pod patronatem Krajowego Rejestru Długów.

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczej współpracuje z przedsiębiorstwami oraz instytucjami. W 2010 roku nawiązano współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W marcu 2012 roku podpisano porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem Softmaks.pl Sp. z o.o. Na zdjęciu poniżej Prezes Zarządu Softmaks.pl Sp. z o.o. Pan Dariusz Jankowski (z prawej) oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Krzysztof Liminowicz.

W kwietniu 2012 roku podpisano porozumienie o współpracy z Uniwesytetem Technologiczo-Przyrodniczym w Bydgoszczy.  Na zdjęciu poniżej widoczni są od prawej: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką, dr inż. Sławomir Cieślik, Dyrektor Instytutu Elektrotechniki oraz mgr inż. Krzysztof Liminowicz, MBA, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych.Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych bierze udział w wystawach i imprezach targowych. W czerwcu 2012 roku odbyły się między : targi Intersolar w Monachium oraz Wystawa Innowacji I Patentów WIPRO 2012 w Bydgoszczy.Na zdjęciu poniżej widoczny jest Pan Jason Han, Samsung SDI oraz Krzysztof Liminowicz, Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych w czasie spotkania, które odbyło się w Monachium (Intersolar).
Informacje o udziale w INTERSOLAR 2012 są dostępne w serwisie "Wydarzenia".
 

Poniżej widoczne jest stoisko Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych na Wystawie Innowacji i Patentów WIPRO 2012. Od prawej: Tadeusz Kuźmiński, Marta Owsińska oraz Krzysztof Liminowicz.
Informacje o udziale w WIPRO 2012 są dostępne także w serwisie "Aktualności".


Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych dokłada wszelkich starań aby wykonywane usługi cechowała oczekiwana przez klientów jakość. Partnerzy i udziałowcy spółki nie pozostają także obojętni na potrzeby społeczne. Prezes Zarządu Krzysztof Liminowicz podjął decyzję o wsparciu osób, które przeżyły huragan Katrina. Poniżej znajduje się podziękowanie przesłane pocztą elektroniczną przez byłych Prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki Pan Georga H.W. Busha oraz Williama J. Clintona.

Donation - Katrina

W 2013 roku Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych wzięło udział w ogólnopolskim projekcie.  Poniżej przedstawiono certyfikat uczestnictwa w projekcie "Panel Polskich Przedsiębiorstw" podpisany przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego oraz Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Panią Bożenę Lubińską-Kasprzak.


Nasza praca

Główną domeną naszej działalności jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć. Nasze usługi obejmują przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwania kapitału z różnych źródeł (w tym tzw. funduszy UE). Nasze usługi realizowane są przez zespół, który potwierdził swoje wysokie kwalifikacje biorąc udział w wielu innowacyjnych przedsięwzięciach. Jego optymalny skład jest dobierany z uwzględnieniem typu i rodzaju projektu. Braliśmy udział w wielu projektach.
 


Przykłady projektów przedsięwzięć

 

ROLNICTWO


Spółka z branży rolniczej, powołana w 1995 roku, koncentruje swoją działalność na uprawach rolnych połączonych z chowem zwierząt. Zasoby pozostające w dyspozycji spółki pozwalają świadczyć usługi okolicznym gospodarstwom rolnym. Spółka ma możliwość  rozwinięcia prowadzonej działalności.  Wyniki analizy prowadzonych operacji wskazały  na konieczność zrealizowania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  parku maszynowego. Realizacja inwestycji, obejmującej rozszerzenie i podjęcie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem dla gospodarstw rolnych była także związana z utworzeniem nowych stanowisk pracy. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych przeprowadziło czynności mające na celu   określenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa związanych z  rozszerzeniem i podjęciem działalności w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem dla gospodarstw rolnych. Po przeanalizowaniu wariantów inwestycyjnych opracowano biznes-plan dla przedsięwzięcia o ostatecznie sformułowanym zakresie.  Źródłem finansowania przedsięwzięcia, zgodnie z rekomendacją była dotacja przyznana w ramach jednego z programów UE. Przewiduje się, że prowadzona działalność będzie wiązać nadwyżki zasobów pozostających w dyspozycji spółki oraz stworzy dodatkowe źródła dochodu dla rolników. Potencjalne korzyści obejmują również wzrost efektywności gospodarowania spółki oraz okolicznych gospodarstw, wzrost przychodów, a także  utworzenie nowych  stanowisk pracy.

ENERGIA


Przedsiębiorstwo z branży energetycznej, wyodrębnione w  wyniku prywatyzacji w 1991 roku, świadczy usługi w zakresie budownictwa energetycznego i ogólnego. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku konsekwentnie kształtuje silną przewagę konkurencyjną. Zarząd oraz pracownicy szczególną uwagę zwracają na jakość usług. Przedsiębiorstwo posiada   Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 w zakresie działalności projektowej, wytwórczej i budowlanej w branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i ogólnobudowlanej. Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie akcji innej spółki z sektora energetycznego. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych dokonało przeglądu rynku instytucji finansowych, a następnie przeprowadziło analizę usług i produktów oferowanych przez wybrane instytucje. Po omówieniu z władzami Spółki możliwości finansowania inwestycji, dokonano wstępnego wyboru instytucji finansowych. Następnie przeprowadzono niezbędne analizy i przedstawiono rekomendacje instytucji zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięcia. Ostatnim etapem wsparcia PWIG było przygotowanie niezbdnych opracowań i dokumentów oraz podjęcie rozmów mających na celu ustalenie warunków finansowania przedsięwzięcia. Działania podjęte przez PWIG zakończyły się sukcesem. Instytucja finansująca podjęła decyzję o przyznaniu kredytu.
 

ŻYWNOŚĆ


Przedsiębiorstwo z branży spożywczej powołane w 1996 roku, prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw polegającą na produkcji soków owocowych i warzywnych. Produkty tego przedsiębiorstwa  sprzedawane są na rynku krajowym, a ich jakość jest doceniona przez klientów. Udział sprzedaży w rynku krajowym sukcesywnie rośnie. Głównymi konkurentami są wiodące  firmy z sektora producentów soków i napojów. Firma odniosła sukces w prowadzonej przez siebie działalności i chcąc kontynuować realizację  swojej misji podjęła decyzję o zrealizowaniu przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji linii technologicznej. Założono wykorzystanie środków finansowych oferowanych w ramach programów UE. Jest to bardzo ważny i niezbędny etap dostosowania przedsiębiorstwa  do zmieniających się preferencji klientów, a także do konkurowania na wymagającym rynku europejskim.  Brak  podjęcia realizacji przedsięwzięcia mógł mieć negatywne konsekwencje dla rozwoju firmy np. perspektywę likwidacji miejsc pracy i zerwania powiązań kooperacyjnych. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych na podstawie przeprowadzonych analiz  (polegających między innymi na  zdefiniowaniu silnych stron, szans, słabości i zagrożeń dla firmy) pomogło zidentyfikować możliwości inwestycyjne. Po przeanalizowaniu wstępnych wariantów inwestycyjnych PWIG dokonało ich selekcji i opracowało wstępną koncepcję  przedsięwzięcia. Następnie opracowano biznes-plan przedsięwzięcia, sformułowano jego ostateczny zakres i przedstawiono rekomendację źródeł  finansowania.   PWIG przygotowało opracowania i dokumenty, które umożliwiły przedsiębiorstwu uzyskanie wsparcia finansowego w ramach jednego z programów UE. Dotacja ta pozwoliła m.in.  na alokację większych środków finansowych na działalność handlową.  Realizacja inwestycji może pozytywnie wpłynąć na wydajność produkcji, wyniki finansowe, jak również umożliwić rozszerzenie produkcji o wyroby oczekiwane przez klientów, w efekcie wzmacniając pozycję strategiczną Spółki w sektorze napojów i owoców.

Przedsiębiorstwo  z branży spożywczej, założone w 1992 roku, koncentruje się na przetwórstwie  mięczaków. Oprócz przetwórstwa mięczaków przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie przetwarzania i konserwowania ryb i produktów rybołówstwa, skupu, przetwórstwa i eksportu runa leśnego, a także owoców leśnych. Firma konsekwentnie rozwija swoją działalność od 1992 roku. Uzyskała certyfikat HACCP oraz zgodę na eksport produktów do Unii Europejskiej. Największym problemem rynkowym przedsiębiorstwa była ograniczona podaż produktów będąca konsekwencją ograniczeń wynikających z posiadanych mocy produkcyjnych, a w szczególności przygotowania surowca. Konieczne okazało się przeprowadzenie inwestycji, która poprawi warunki i efektywność przechowywania i przetwarzania surowca i wyrobów, polegającej na budowie chłodni wraz z przechowalnią oraz modernizacji i rozbudowie przetwórni. Założono wykorzystanie funduszy oferowanych w ramach jednego z programów UE,. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było dostosowanie zakładu do wymagań Unii Europejskiej oraz wzrost wartości dodanej. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych zidentyfikowało działania mające w znacznym stopniu podnieść moce produkcyjne przedsiębiorstwa i tym samym wpłynąć na wzrost podaży oferowanych przez nie produktów. Po zidentyfikowaniu możliwości inwestycyjnych opracowano warianty inwestycyjne, a następnie przeprowadzono ich analizę i selekcję. Zakres działań obejmował także zdefiniowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia i opracowaniu biznes-planu dla ostatecznie sformułowanego zakresu inwestycji. Dotacja z funduszy europejskich, którą otrzymało przedsiębiorstwo dzięki projektowi inwestycyjnemu zrealizowanego przez PWIG, umożliwiła przeprowadzenie inwestycji. W ten sposób uniknięto negatywnych konsekwencji, mogących wpłynąć na obecną działalność firmy. Dzięki pomocy z UE przedsiębiorstwo poprawi swoją pozycję konkurencyjną i stworzy warunki do dalszego dynamicznego rozwoju. Oczekuje się, że uzyskane wsparcie finansowe wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki działalności. W ten sposób spółka może uniknąć zakłóceń płynności finansowej oraz optymalnie alokować zasoby w kolejne przedsięwzięcia rozwojowe.

MEBLE


Przedsiębiorstwo z branży meblarskiej, założone w 1980 roku jako niewielki zakład rodzinny, obecnie specjalizuje się w produkcji stelaży do mebli wypoczynkowych oraz krzeseł.  Przyjęta strategia rozwoju przedsiębiorstwa realizowana jest konsekwentnie od ponad 20 lat. Produkty przedsiębiorstwa obecne są na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na obszarze charakteryzującym się stosunkowo dużym bezrobociem. Chcąc dopasować możliwości produkcyjne do wymagań klientów, przedsiębiorstwo zamierza dokonać inwestycji, polegającej na rozbudowie oraz modernizacji parku maszynowego przedsiębiorstwa, obejmującej również wdrażanie technologii przyczyniających się do redukcji niepożądanego oddziaływania na środowisko.  W wyniku realizacji projektu przewiduje się wzrost produkcji oraz stopnia zaspokojenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa, poprawę oddziaływania na środowisko oraz wzrost zatrudnienia, który spowoduje znaczącą redukcję bezrobocia w miejscowości, w której zlokalizowane jest Przedsiębiorstwo. W efekcie przedsięwzięcie ma umożliwić utrzymanie silnej przewagi konkurencyjnej. Biorąc pod uwagę priorytety wynikające z potrzeb klientów oraz wymagań rynku Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych zidentyfikowało możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa, określiło także potencjalne źródła finansowania inwestycji - w tym dotacje UE. Środki finansowe uzyskane w ramach programu UE pozwolą na realizację niezbędnych inwestycji, a także na dysponowanie kapitałem potrzebnym do finansowania bieżącej działalności. Po analizie wariantów inwestycyjnych eksperci PWIG stwierdzili między innymi, że realizacja inwestycji wpłynie m.in. na ilość oferowanych miejsc pracy (wzrost) oraz  zabezpieczy przed negatywnym  oddziaływaniem na środowisko rozwijającego się przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji przedsięwzięcia  zaspokojona zostanie również większość bieżących potrzeb inwestycyjnych. Nie wyczerpuje ono jednak konieczności i możliwości dalszego inwestowania.


W celu zapoznania się z wybranymi osiągnięciami prosimy o zapoznanie się z listą referencyjną. Zapraszamy.
 
  
Copyright © 2013 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt - proszę kliknąć tutaj